Chicagoland, October 1975. by Eye magazine via Flickr